Serious gaming High Impact Learning that Lasts

15 jan 2020

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

Hoe leid je mensen op om hen vaardigheden te leren zoals complexe probleemoplossing en kritisch nadenken? Welke elementen kan een organisatie gebruiken om de ontwikkeling in te zetten? Hoe maak je tijd? Prof. Dr. Dochy samen met Berghmans en Koenen (2015) hebben hierna een uitgebreide studie gedaan en heeft hieruit een leermethode ontwikkeld die laat zien hoe leren in de toekomst er uit kan zien. Hij noemt deze methode HILL wat een afkorting is van High Impact Learning that Lasts. In deze blog laat ik zien in welke mate serious gaming en in het bijzonder de Operations-, Supply Chain- en Lean Simulation Game, aansluiten op deze HILL methode.
 
De HILL methode bestaat uit 7 bouwstenen: Urgency, Learner agency, Action & sharing, Collaborating & coaching, Hybrid learning, Flexibility en Assessment als learning.
 
 
 
Deze bouwstenen zullen één voor één worden besproken en toegelicht hoe serious gaming op deze bouwsteen aansluit.
 
Urgency
 
De eerste bouwsteen is urgency. Om een leerproces op een stimulerende manier op gang te brengen is het belangrijk om een zekere vorm van noodzaak te creëren. Iets wat door de deelnemers daadwerkelijk wordt ervaren of kan worden ervaren. Wanneer het leerproces wordt gestart is het belangrijk om dit leerproces zo dicht mogelijk op de werkelijkheid te laten aansluiten en zo authentiek mogelijk te uit te voeren. Op deze manier kan de de lerende het probleem ervaren maar is het ook makkelijker om het probleem te verwoorden en zelf met oplossingen aan de slag kan.

Bij serious gaming is de game vaak een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dit geeft deelnemers de kans om het probleem te ervaren en onder woorden te brengen. Doordat de game een een grotere mate van overeenkomst met de werkelijkheid vertoond kan de huidige situatie maar ook de gewenste situatie beter benoemd worden wat resulteert in betere oplossingen. Als de game met een team wordt gedaan ontstaat hierdoor een goede basis voor een teambreed leerproces en gedragen oplossingen,
 
Learner agency
 
De tweede bouwsteen is learner agency. Voor een gedragen leerproces is het belangrijk dat de lerenden het leerproces in eigen handen nemen en dat ze een overeenkomstige mindset krijgen waarbij ze geloven dat ze oplossingen kunnen realiseren en/of in teamverband daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dit kan worden versterkt door in het leerproces gebruik te maken van een leerplan vooraf, door constructieve feedback te geven maar ook door een leeromgeving te creëren waarin fouten maken wordt aangemoedigd.
 
Bij serious gaming komt de bal al gauw bij de deelnemers te liggen. Ze krijgen de noodzakelijke introductie maar vooral een open speelveld waarop ze zelf aan de slag kunnen gaan, zelf keuzes kunnen maken en hun oplossingen kunnen uittesten. Wanneer een oplossing niet werkt kunnen ze dat zelf ervaren en verbeteringen doorvoeren. Indien noodzakelijk kan de begeleider hier nog feedback aan toe voegen.
 
Action & sharing
 
De derde bouwsteen is action & sharing. Dit onderdeel is ter ondersteuning van het leerproces. Voor de lerenden is het belangrijk dat ze met elkaar in interactie zijn, met elkaar discussiëren en, bij voorkeur in kleinere groepen, met elkaar reflecteren. Het is daarom belangrijk dat deze interactie gestimuleerd wordt en daarvoor ondersteuning wordt geboden bijvoorbeeld door face-to-face settings, debriefingsessies en time-out sessies.
 
Bij serious gaming gaat het meestal om interactie. Spelers komen elkaar tegen en doen hun ervarinngen om. Games bestaan vaak uit meerdere spelronden. De momenten tussen de spelrondes kunnen gebruik worden voor debriefingssessies. Indie gewenst kan tijdens een spelronde de game kort gestopt worden voor feedback en/of aanvullende uitleg.
 
Collaborating & coaching
 
De vierde bouwsteen is collaborating & coaching. Ook dit onderdeel is ter ondersteuning van het leerproces. Hierbij wordt de samenwerking en onderlinge communicatie benadrukt. Dit werkt het meest optimaal als er een veilige leeromgeving is. Om dot te bereiken is het belangrijk dat er een positieve dialoog is, de lerenden bij hun naam worden aangesproken, de talent van de lerenden worden gezien en hard-op uitgesproken en dat successen gevierd worden, ook de kleine successen.

Bij serious gaming ontstaat al een eerste belangrijke veiligheid doordat de game een spel is en voldoende losgekoppeld is van de werkelijkheid. In de werkelijkheid willen we fouten maken zoveel mogelijk voorkomen, in het spel is daarop volop ruimte zonder dat dit consequenties heeft op die werkelijkheid. moeten deze veiligheidsaspecten (bij naam noemen, kwaliteiten benoemen, successen vieren) ook ingebouwd zijn.  
 
Hybrid learning
 
De vijfde bouwsteen is hybrid learning. Dit onderdeel is gekoppeld aan de inrichting van het proces. De Zweedse onderwijspsycholoog heeft onderzoek gedaan naar diepe en oppervlakkige benadering van leren. Hieruit bleek dat bij een grotere diversiteit van leermethoden een positieve impact heeft op het leerproces. Het proces van kennis delen moet dus vooral als een hybride proces gezien worden met een mix van presentaties, discussies, oefeningen, verhalen, ervaringen en meer. Daarnaast heeft ook een variërende inrichting van de leerruimte een positieve invloed en kan een mix zijn van leslokaal, video's, webinars, teamwerk, gaming en meer.
 
Bij serious gaming is de gaming vorm sowieso als een variatie, dit is al winst. Belangrijk is dus om het hele proces rond de game nog meer variatie krijgt doormiddel van een inleidende video, een groepsdiscussie.
 
Flexibility
 
De zesde bouwsteen is flexibility. Het is mooi als de kennisoverdracht een hybride benadering kent. Echter is niet iedere lerende hetzelfde, datzelfde geldt ook voor een groep. Om die reden is het belangrijk dat de er ruimte moet blijven voor het afwijken van de handleiding. Hierdoor kunnen de extra leermomenten doe mogelijk ontstaan benut worden.
 
Ook bij serious gaming speelt dit een belangrijke rol. De opzet van het spel mag dan op een bepaalde manier vorm gegeven zijn, het verloop van de game is dit niet. Allereerst is het dan belangrijk dat de game robuust genoeg is om deze variatie aan te kunnen. Daarnaast is het ook belangrijm dat de spel begeleider voldoende kennis en ervaring heeft om hier mee om te gaan.
 
Assessment as learning
 
In een leerproces is er vaak een afsluitende toetsing, dit creëert vaak een ongewenste stress. Het resultaat, vaak een cijfer, is een gegeven waar verder niets meer mee gedaan wordt. Om het leerproces effectief te laten zijn is het juist een kans om iedere toetsing als een leermoment te zien. Een goede sap voorwaarts is om in het proces meerdere tussenevaluaties in te voegen die gebruikt worden als leermoment. Hierdoor ontstaan verschillende momenten waarop bijgestuurd kan worden. Op deze manier kan het einddoel veel beter gehaald worden. De evaluaties kunnen op verschillende manieren vormgegeven worden door middel van een self-assessment, peer-assessment of co-assessment.
 
Bij serious gaming is iedere speelronde een evaluatie cyclus. Leermomenten uit de gespeelde ronde kunnen gebruikt worden voor verbeteringen in een volgende ronde. De laatste ronde zou in feite de bewijsronde kunnen zijn dat de deelnemer het leerdoel behaald heeft.
 
Hierboven staan de 7 bouwstenen van High Impact Learning that Lasts beschreven en is beschreven hoe deze bouwstenen aansluiten op de aanpak van serious gaming. De Bij de Operations Simulation game, de Supply Chain Simulation game, maar bij de Lean Simulation game zijn deze bouwstenen sterk aanwezig. Dit is ook waarom gaming een effectieve vorm van leren is, op individueel niveau maar ook op team niveau.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2021  JBMS Serious gaming - Serious gaming, serious learning - De kracht van beleving