Serious gaming: Memories of the future

15 okt 2019

Auteur: Bernoud A.J. Jonker MBA

In het traditionele onderwijs staat kennisoverdracht vaak op zich zelf. Echter het doel van kennisoverdracht is dat deze kennis in verschillende situaties kan worden toegepast. Vaak ontbreekt een duidelijke context waardoor kennis abstract blijft en niet gekoppeld kan worden aan de praktijk. Dit betekent dat de lerende in een later stadium nog moet ontdekken hoe deze kennis toegepast kan worden. Dit is niet effectief. Bij een goede kennisoverdracht vind een symbiose plaats waarbij leren en het doen automatisch samen gaan en relevantie krijgen door deze in een authentieke context aan te bieden. 
 
Gesitueerd leren 

Leerprocessen in een authentieke context wordt ook wel gesitueerd leren genoemd. Hierbij wordt de kennis aangeboden in specifieke situaties die een integraal deel uitmaken van het actieve leerproces. Projectonderwijs is een voorbeeld van gesitueerd leren. Deze vorm van leren krijgt steeds meer meerwaarde. Door het aanbieden van een context wordt tegelijkertijd ook de relevantie van de leerstof zichtbaar. Een ander voordeel is dat deze vorm van kennisoverdracht de deelnemers uitnodigt om een actieve houding aan te nemen. Hierdoor ontstaat er een hogere betrokkenheid maar ook de kans dat de deelnemers zelf de nieuwe kennis aan bestaande kennis te verbinden.
 
De docent als coach van het leerproces

Gesitueerd leren vraagt om een andere inrichting van het leerproces. Kennisoverdracht is niet langer gebaseerd op luisteren naar de docent, maar actief bezig zijn in een realistische context. De docent veranderd daarbij van iemand die kennis aanbiedt tot iemand die uitdaagt tot nadenken en zelf oplossen. Hierbij is het de taak van een docent is om een omgeving te creëren die authentiek is en waarin de leerstof tot uitdrukking kan komen, vervolgens is de docent iemand die het leerproces coacht. De docent geeft daarbij aan waar informatie te vinden is en nodigt de deelnemers uit hier zelf mee aan de slag te gaan, te ontdekken, na te denken en toe te passen.
 
Authentieke context

Een belangrijk deel van de kracht van gesitueerd leren komt sterk voort uit de authentieke context. Deze context biedt een directe link met bijvoorbeeld het achterliggende beroep, maar ook dat de leeropdracht een open karakter heeft en daarmee de uitdaagt om er zelf mee aan de slag gaan. Dit laatste geeft autonomie wat versterkend werkt voor een positieve motivatie en dat zorgt weer voor een hogere productiviteit. Daarnaast zijn dit soort opdrachten vaak minder precies geformuleerd, dit daagt uit de opdracht conceptueel te benaderen en uit te werken, ook dit is een belangrijke vaardigheid. Tot slot bieden dit soort opdrachten de kans om op meerdere plekken en meerdere soorten van informatie te verzamelen, dit kan schriftelijk zijn, maar ook mondeling of via de diverse multimedia kanalen.
 
Belangrijke kenmerken

Gesitueerd leren in een authentieke context bevat twee belangrijke aspecten: allereerst sluit dit beter aan op de leerbehoefte en ten tweede daagt het beter uit omdat het een sterk link met de praktijk (het echte leven) heeft. Deze authentieke taken zijn geen doel op zich maar een middel om op een effectieve manier kennis over te dragen inclusief bijbehorende vaardigheden. Kernmerken van van authentieke taken zijn:
  • Het gaat meestal om een complexere opdracht
  • De opdracht komt sterk overeen met opdrachten uit het feitelijke beroepsveld
  • Begrip wordt gevormd vanuit een onderzoekend gedrag
  • De leeromgeving is gericht op zelfstandig leren, de lerende krijgt daardoor meer autonomie en de docent de rol van begeleider/coach
  • De leeromgeving moet voldoende ondersteuning bieden
  • Samenwerking is (vaak) een belangrijk onderdeel
 
Authentieke context en motivatie
 
In principe zijn er twee soorten motivaties: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is dat je iets doet om dat jij dat leuk of interessant vind. Extrinsieke motivatie is iets doen omdat dat tot een onderscheidende uitkomst leidt. Een sterke intrinsieke motivatie leidt vaak tot betere leeruitkomsten, ook op de lang termijn. Extrinsieke motivatie leidt ook tot goede leerprestaties, alleen zijn dit vaak korte termijn effecten. Bij kennisoverdracht gaat het vaak om de psychologische voldoening die gevonden wordt in het competent zijn, onafhankelijk (autonoom) zijn en herkenning en samenhang zien.
 
Completer en dieper
 
Gesitueerd leren geeft vaak een diepere en completere leerervaring. Completer omdat het niet alleen om de abstracte kennis zelf gaat, maar ook om de toepassing. De leerervaring is dieper omdat niet alleen het hoofd nodig maar soms zelfs het hele lichaam. Kennis wordt dan niet alleen begrepen maar ook ervaren. 

Memories of the future
 
Door de benadering van gesitueerd leren waarbij de opdracht in een authentieke context wordt geplaatst, verkrijgen de lerende kennis en inzicht, maar leren ze tegelijkertijd deze kennis  toe te passen en de daarbij behorende vaardigheden te ontwikkelen. Door de intrinsieke motivatie en de beleving is de leerervaring niet alleen dieper waardoor deze ook op langer termijn resultaat geeft de leerervaring is ook completer. Hoewel de vaardigheid nog in tegen de achtergrond van leren wordt opgedaan heeft de lerende zich, omdat dit binnen een authentieke context is gebeurd, al voorbereid op de toekomstige toepassing in het beroepenveld in de de echte wereld.
 
Serious gaming en memories of the the future
 
Serious gaming maakt veel gebruik van gesitueerd leren. Dit is ook de reden waarom serious gaming een grootte impact kan hebben op het leerproces van individuele personen maar ook van groepen.

Voeg een reactie toe

(c) 2005-2020  JBMS Serious gaming - De kracht van beleving